Biodiversitetintervention för bättre välmående

Biodiversitet är nödvändigt både för miljön och för människans välbefinnande. I städerna har markanvändningen minskat naturens mångfald, vilket försämrar stadsekosystemens funktion, invånarnas välbefinnande och ökar risken för immunförmedlade störningar.

Inom BIWE återställs genom försök mikrobiologisk mångfald i tätbebyggda områden och undersöks ekologiskt och mänskligt välbefinnande.

Projektets samhälleliga effekt grundar sig på tvärvetenskap och interaktion på bred front: BIWE kombinerar miljövetenskaplig, medicinsk, psykologisk och teknisk-vetenskaplig kunskap och tar fram behövlig kunskap för hållbar grönområdes- och stadsplanering samt iståndsättning av stadsmiljö.

Vetenskapliga publikationer