Forskning

Uppkomsten av en mångformig mikroflora som är fördelaktig för människans och naturens välfärd förutsätter att mikroberna har näring och livsmiljöer, med andra ord mångformig växtlighet och annat organiskt material, såsom rötträd. Vi undersöker huruvida det genom en förbättring av levnadsmiljöns biodiversitet är möjligt att öka en god kontakt med naturen och exponering för mikrober samt hur detta syns i invånarnas hälsa och välbefinnande. Vi undersöker också närmiljöns inverkan på gårdsplaners växtlighet och mängden mikrober på gårdsplanerna. Vi undersöker om det genom exponering för naturens mikrober går att förebygga eller bromsa utvecklingen av typ 1 diabetes.

Vi är en del av forskningsprojektet BIOD som finansieras av Rådet för strategisk forskning (RSF).

Arbetspaket

Osynlig mikrobiologisk mångfald

Eftersom mikrobiell diversitet stöder såväl ekosystemet som regleringen av människans immunförsvar är det bra att öka biodiversiteten i stadsområden på många sätt. Projektet BIWE syftar till att öka biodiversiteten bland annat genom att introducera naturmaterial med mångsidig mikroflora (till exempel mångsidig växtlighet, rötträd och jord med rik mikroflora) på gårdsplaner i städer. Ökad biodiversitet på gårdsplanerna stöder samtidigt mikroflora som främjar människans hälsa, till exempel på huden, och på så sätt immunsystemets funktion. En ökning av biodiversiteten har alltså gynnsamma effekter på ekosystemet som även människan är en del av.

I detta arbetspaket undersöks vilken effekt ökad mångsidighet på stadsbornas gårdsplaner har på gårdsplanens mikroflora och på människans mikroflora på huden, i saliven och i tarmsystemet. Forskningsobjekt utgörs av boende i egnahems- och radhus i städer samt personer inom autismspektrumet, personer med nedsatt syn och äldre personer vid boendeenheter.

Stadsplanering

I det här arbetspaketet planeras biodiversitetsinterventioner och undersöks deras effekter som ett samarbete mellan sakkunniga inom landskapsplanering, grönområdesbyggande och miljöekologi. Vi simulerar

1) hur jämförelsetalen för markslagen samt avstånden till skog och annan biomassa påverkar biodiversiteten på gårdsplanerna där intervention genomförts,

2) hur de åtgärder som ska genomföras ändrar dessa samband samt

3) sambandet mellan tillgången på grön infrastruktur och mängden mikrober på gårdsplanerna där intervention genomförts.

Vi granskar till exempel områden med CORINE-markslagsklasser på olika avstånd från gårdsplanerna där intervention genomförts. De geografiska databaser för den Biomassa-atlas som utarbetats av Naturresursinstitutet används vid studier av biodiversitetsförändringar i kontexten ekologiskt och mänskligt välbefinnande. I simuleringen använder vi också annan öppen information, som OpenStreetMap, städernas träddatabaser och studier av rötträd.

Människans fysiologiska och psykiska välbefinnande

I detta arbetspaket görs en biodiversitetsintervention för barn med en genetisk predisposition för immunförmedlade sjukdomar, såsom allergi eller typ 1 diabetes. Försöket görs genom att använda sand som berikats med mångsidiga naturliga mikrober i kombination med trädgårdsskötsel.

Syftet är att utreda huruvida åtgärder för biologisk mångfald kan förhindra eller bromsa immunförmedlade sjukdomars patogenitet. I försöket undersöks också interventionens effekt på barnens mikroflora och deras immunologiska status samt kartläggs växtligheten hemma på deras gårdsplan. Dessutom undersöks familjernas kontakter med naturen genom enkäter.

Synlig biodiversitet i miljön

I det här arbetspaketet genomförs 1) kartläggning av växtlighet innan interventioner med målet att öka biodiversiteten inleds och årligen efter dem. Vid kartläggningen utreds förekomsten av kärlväxter, mosstäcke, andelen växtfria områden samt förekomsten och mängden av olika växtarter och tickor. Kartläggningarna synkroniseras årligen med mikrobprovtagningar, vilket möjliggör mångsidiga analyser av insamlade data tillsammans med mikrobiologisk forskning och markslagsforskning.

I arbetspaketet fokuseras det också på 2) undersökning av rötträd som syftar till att producera högklassiga material för att berika biodiversiteten till exempel vid gårdsplansobjekt. Vi studerar lämpligheten för olika trädslag och olika sidoflöden från industrin för produktion av material i vilka det genom förmultningsprocessen bildas en rik mikroflora.