Gårdsstudien

I den här studien berikas biologisk mångfald på stadsbornas gårdsplaner enligt nyaste forskningsrön så att de skulle främja hälsa och välmående. Studien utreder hur den här interventionen påverkar välmåendet, hälsan, mängden av stresshormon kortisol, immunsystemet och trädgårdens och människans mikrobiom. Med hjälp av växtinventeringar och satellitdata olika miljövariabler som kan påverka mikrobiomet och välmåendet kommer också att studeras. 

18-72 åriga som bor i ett egnahemshus eller radhus i eller nära Helsingfors, Lahtis eller Sankt Karins kan delta i studien. 

Så här går undersökningen till

Deltagare placeras antigen i interventionsgruppen eller kontrollgruppen. 

På de gårdsplaner där intervention genomförs ökas den biologiska mångfalden och deltagarna får handledning och anvisningar om naturenlig skötsel av gårdsplanen. Olika bär- och trädgårdsväxter och bitar av kullfallna träd som producerar ätbara svampar kommer att planteras. På gårdsplanerna effektiviseras den naturliga återvinningen av näringsämnen och introduceras till exempel lövkompost samt en trädgård med murkna träd och planteringslådor av vilka en del förses färdigt med örter och i en del kan deltagarna odla de grönsaker, blommor och fleråriga växter som de vill. Beslut om närmare detaljer för gårdsplanen fattas tillsammans med forskningsgruppen. 

På kontrollgårdsplaner ges hjälp med skötsel i form av gödsel, mossbekämpning och myrbekämpning. Om så önskas, kan produkterna ges till deltagaren tillsammans med anvisningar. 

Studien pågår mellan 2022-2026. 

Provtagning och enkäter

Proverna tas sex gånger. Man tar prover i början av studien före trädgårdinterventionen och 2-3 månader efter detta, i slutet av sommaren. Efter detta tas prover en gång per sommar. 

Deltagarna tar saliv-, hud-, avförings- och urinprover. Några hårstrån (minst 3 cm) kommer också att tas för att kunna identifiera mängden stresshormon kortisol i kroppen. Hårstrån tas från hjässan så att det syns inte.  

Jord- och växtprover tas hos alla deltagare. Vid entrén, innanför ytterdörren placeras en entrématta som ska stå där i minst två veckor. Efter detta tar forskare prover för mikrobiologiska analyser. 

Växtkarteringar kommer att genomföras innan gårdsplanen bearbetas och under tredje och femte sommaren. Med hjälp av satellitdata miljövariabler kommer också att studeras. 

De som deltar i studien svarar på en enkät eller intervju en gång per år. Enkäten innehåller frågor om boende, miljön, välmående och motion utomhus. Under det första året svarar man på enkäten/intervjun två gånger – före och efter trädgården har bearbetats.

Hur deltar man? 

Studien har påbörjats och är nu på gång! Vi tackar alla frivilliga. Ni kan följa studien genom BIWEs nyheter eller Twitter