Nationell undersökning om återvildning av daghemsgårdar (Bli starkare)

Förekomsten av störningar i immunförsvaret såsom allergier och autoimmuna sjukdomar har ökat, samtidigt som människans kontakt med naturen och jordbruksmiljön har minskat i takt med att samhället har blivit mer urbaniserat. Nuförtiden anses detta bero på den högre hygiennivån kopplad till den urbana livsstilen och den minskade mikrobiella mångfalden i livsmiljön.

Tidigare undersökningar har visat att det finns ett samband mellan allergier och atopisk dermatit och exponeringen för naturens mikrober. Detta tros bero på den mikrobiella exponeringens effekt på utvecklingen av ett friskt immunsystem.

Den nationella undersökningen om återvildningen av daghemsgårdar (Bli starkare) är en del av projektet Välbefinnande genom biodiversitetsinterventioner (BIWE), som undersöker effekterna av naturens mikrobiella exponering på den fysiska och psykiska hälsan och välbefinnandet. BIWE-projektet syftar till att ge människor en hälsosam naturexponering i den byggda miljö där de tillbringar sina dagliga liv. En ökad mångfald på grönområden främjar också de mänskliga mikrobernas mångfald och därmed immunförsvarets funktion. En ökning av den biologiska mångfalden har alltså en gynnsam effekt på ekosystemet, som även människan är en del av.

En naturenlig daghems- /skolgård främjar barnens fysiska aktiviteter, balans i immunförsvaret och kreativa lek. Att föra in en mångsidig natur på daghems- /skolgården stödjer trivseln, orken och en positiv stämning för både daghemmets/skolans vuxna och barn.

Vad forskar vi om?

I den nationella undersökningen om återvildning av daghemsgårdar undersöker vi hur en naturalisering av daghemmets/skolans gård främjar barnens välbefinnande och om man med hjälp av återvildning (naturalisering) kan förebygga utvecklingen av störningar i immunförsvaret. Undersökningen genomförs av Naturresursinstitutet och Tammerfors universitet.

Regionförvaltningsverken beviljade 43 daghem runt om i Finland sammanlagt cirka 1 miljon euro i statsunderstöd för att förbättra motionsförhållandena på och naturalisera daghemmens gårdar. Stöden beviljades under 2023 som engångsbelopp för projekt vars byggstart sker senast 2024. Vi genomför Bli starkare-undersökningen på dessa daghem/skolor.

Vi inkluderar barn både från daghem/skolor som ska naturaliseras och från kontrolldaghem som inte lägger till gröna element på sina gårdar. Innehållet i undersökningen är detsamma oavsett om barnet går på ett daghem/skola som ska naturaliseras eller ett kontrolldaghem/skola. Barnen i kontrollförskolorna kommer att ta forskningsprover, delta i kognitiva tester och svara på enkäter samtidigt som barnen i de daghem/skolor som ska naturaliseras.

Forskningsgren 1: Provtagning och enkät

Vi utreder hur en ökad mikrobiell exponering på den ombyggda gården förändrar den mikrobiella sammansättningen i barnets hud, saliv och avföring.

  • Vi undersöker immunförsvarets funktion i ett blodprov.
  • Vi mäter nivån av stresshormonet kortisol i ett litet hårprov.
  • Vi använder enkäter för att ta reda på mer om barnets hälsa, välbefinnande och livsstil.
  • Vi frågar föräldrarna om deras rökvanor och sjukdomshistoria.
  • Vi testar barnets kognitiva förmåga med ett psykologiskt testbatteri avsett för detta.

Blod- och hårproven tas av en forskningsskötare och de andra proven tas hemma. De kognitiva testerna utförs av en kvalificerad person. Proverna tas, enkäterna fylls i och de kognitiva testerna utförs under det första året före och efter ombyggnaden av gården, och därefter en gång om året under tre år (2024–2027). Vid samma tidpunkter använder vi enkäter för att kartlägga ett brett spektrum av saker som rör hälsa, välbefinnande och livsstil. Dessutom fyller man i en kort enkät om infektionssjukdomar var tredje månad.

Filerna för familjer som deltar i provtagningen:

Forskningsgren 2: Enkät

Familjerna har möjlighet att endast delta i enkäten. Då får de endast enkäterna om hälsa, utomhusaktiviteter och livsstil, först före och efter ombyggnaden av gården, och sedan en gång om året i tre år (2024–2027). Dessutom fyller man i en kort enkät om infektionssjukdomar var tredje månad.

Innehållet i enkäterna är detsamma som för de som deltar i undersökningen med provtagningar. Med hjälp av dessa utreds saker som rör barnets hälsa, välbefinnande och livsstil. Föräldrarna tillfrågas om sina rökvanor och sin sjukdomshistoria.

Vi kommer att skicka en länk till enkäten till barnens vårdnadshavare på de daghem/skolor som deltar i Bli starkare-undersökningen via daghemmets/skolans mobil- eller internetapplikation. Du kan också få länken genom att kontakta oss.

Filerna för de familjer som endast deltar i enkäterna:

Det är möjligt att delta i båda delarna av undersökningen om ditt barn är på ett daghem/skola som valts ut för undersökningen. Kontakta oss via e-post: vahvistu@tuni.fi. Våra forskare berättar gärna mer!